Ασφάλεια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Οι κίνδυνοι που απειλούν μια σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις της και τα περιουσιακά της στοιχεία, κίνδυνοι που έχουν σχέση με τα οχήματα κάθε μορφής (επιβατικά, φορτηγά, μηχανήματα έργου κ.λπ.) που ανήκουν στην επιχείρηση, κίνδυνοι που έχουν σχέση με τους εργαζομένους στην επιχείρηση, αλλά οι πιο σύγχρονοι κίνδυνοι για μια επιχείρηση είναι οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης προς τρίτους. Οι κίνδυνοι αυτοί χωρίζονται επίσης σε αρκετές κατηγορίες, όπως κίνδυνοι αστικής ευθύνης χώρου λειτουργίας, κίνδυνοι αστικής ευθύνης προϊόντος, κίνδυνοι περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης, κίνδυνοι επαγγελματικής αστικής ευθύνης, κίνδυνοι εργοδοτικής ευθύνης κ.λπ.  Μία από τις πιο άγνωστες κατηγορίες, που έχουν όμως πολύ μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, είναι οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης μελών διοίκησης και στελεχών μιας επιχείρησης, τα λεγόμενα συμβόλαια D&O. Έχουν αλλάξει γενικότερα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα και πολλοί, πλέον, που θεωρούν ότι έχουν βλαφθεί από τις αποφάσεις μιας επιχείρησης, αναζητούν την αποκατάστασή τους και την αποζημίωσή τους.

Η ευθύνη των Διευθυντών / Ανωτάτων Στελεχών / Μελών Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προκύψει από παράνομες και υπαίτιες πράξεις / παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά την επίδειξη αφοσίωσης και υπακοής στους κανόνες και τακτικές της επιχείρησης, την επίδειξη επιμέλειας και φροντίδας στις καθημερινές εργασίες και γενικότερα την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, οργανογράμματος και καταστατικού της επιχείρησης.

Ενδεικτικά μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις από:

  • Μετόχους για μείωση αξίας μετοχής, παραπλάνηση, κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα, αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων, συγχωνεύσεις κ.ο.κ.
  • Υπαλλήλους για παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας, μη δικαιολογημένη άρνηση προαγωγής, παράβαση όρων σύμβασης, μεροληψία (διάκριση), σεξουαλική παρενόχληση κ.ο.κ.
  • Πελάτες και ινστιτούτα καταναλωτών για αποτυχία τήρησης συμφωνιών κ.ο.κ.
  • Κρατικές Υπηρεσίες & Οργανισμούς για ατιμία και απάτη, αποτυχία συμμόρφωσης στους κανονισμούς κ.ο.κ.
  • Ανταγωνιστές για υποτιθέμενη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Επιχειρήσεων απευθύνεται σε  επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν την ατομική περιουσία των διευθυντών, των ανωτέρων στελεχών, των μελών του διοικητικού συμβουλίου τους ή / και την ίδια  την εταιρεία, από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομες πράξεις ή παραλήψεις τους κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Τι καλύπτει

Το ασφαλιστήριο Ευθύνης Στελεχών επιχειρήσεων καλύπτει:

  • Τα ποσά που θα επιδικαστούν ως αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια.
  • Τα έξοδα νομικής υποστήριξης του ασφαλισμένου.
  • Τα ποσά πιθανού εξώδικου διακανονισμού μεταξύ των αντιδίκων μερών.

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως το μέγεθος, την μετοχική δομή, την δραστηριότητα της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, σε πόσες και ποιες χώρες λειτουργεί η επιχείρηση, εάν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο κ.ο.κ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

 
 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 33 18 800
Fax: 210 33 18 918
Email: info@addvalue.gr

Εναλλακτικά συμπληρώστε την  φόρμα επικοινωνίας

Ώρα για Check Up!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που
κάνατε έλεγχο στην υγεία των οικονομικών σας?

Για περισσότερα κάντε κλικ ΕΔΩ