Υπασφάλιση, Υπερασφάλιση, Ασφάλιση σε Α Κίνδυνο | addvalue.gr
υπασφαλιση υπερασφαλιση ασφάλιση α' κίνδυνο

Υπασφάλιση, Υπερασφάλιση και Ασφάλιση σε Α Κίνδυνο

Στην ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια αυτοκινήτου και γενικά στην ασφάλιση περιουσίας, οι όροι υπασφάλιση, υπερασφάλιση και ασφάλιση σε Α κίνδυνο είναι βασικοί για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ασφαλίσεις και πώς επηρεάζουν τις αποζημιώσεις σε περίπτωση ζημιάς. Ας δούμε τι σημαίνει καθένας από αυτούς τους όρους με παραδείγματα για να γίνουν πιο κατανοητοί.

 

Υπασφάλιση

Υπασφάλιση έχουμε όταν η ασφαλιστική αξία ενός αντικειμένου είναι χαμηλότερη από την πραγματική του αξία. Αυτό σημαίνει ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του ασφαλιστηρίου είναι μικρότερο από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που θα έπρεπε να δηλωθεί.

Παράδειγμα στην Ασφάλεια Σπιτιού:

Ας υποθέσουμε ότι η κατασκευαστική αξία του σπιτιού σας είναι €200.000, αλλά το έχετε ασφαλίσει για €100.000. Σε περίπτωση πυρκαγιάς που προκαλεί ζημιά €50.000, η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση την υπασφάλιση. Δηλαδή, επειδή έχετε ασφαλίσει μόνο το 50% της αξίας του σπιτιού, θα λάβετε αποζημίωση για το 50% της ζημιάς, δηλαδή €25.000.

Παράδειγμα στην Ασφάλεια Αυτοκινήτου (περίπτωση ίδιων ζημιών):

Αν η εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας είναι 20.000 ευρώ και το έχετε ασφαλίσει για €10.000, σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής, πυρκαγιάς κοκ και προκληθεί ζημιά  €5.000, θα λάβετε αποζημίωση για το 50% της ζημιάς, δηλαδή €2.500.

 

Υπερασφάλιση

Υπερασφάλιση έχουμε όταν η ασφαλιστική αξία ενός αντικειμένου είναι υψηλότερη από την πραγματική του αξία. Σε αυτή την περίπτωση  το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του ασφαλιστηρίου είναι μεγαλύτερο από την πραγματική αξία που θα έπρεπε να δηλωθεί. Εδώ πληρώνετε υψηλότερα ασφάλιστρα από ό,τι είναι αναγκαίο, αλλά σε περίπτωση ζημιάς, δεν θα λάβετε περισσότερα χρήματα από την πραγματική ζημιά.

Παράδειγμα στην Ασφάλεια Σπιτιού:

Αν η κατασκευαστική αξία του σπιτιού σας είναι 200.000 ευρώ, αλλά το έχετε ασφαλίσει για 300.000 ευρώ, σε περίπτωση ολικής καταστροφής, θα λάβετε αποζημίωση μόνο €200.000, ανεξαρτήτως του ποσού που αναγράφετε στο ασφαλιστήριο.

Παράδειγμα στην Ασφάλεια Αυτοκινήτου (περίπτωση ίδιων ζημιών):

Αν η εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας είναι €20.000 και το έχετε ασφαλίσει για €30.000 ευρώ, σε περίπτωση ολικής ζημιάς από ατύχημα, κλοπή, φωτιά κοκ, θα λάβετε αποζημίωση μόνο για τα €20.000, ανεξαρτήτως του ποσού που αναγράφετε στο ασφαλιστήριο.

 

Ασφάλιση σε Α’ Κίνδυνο

Ασφάλιση σε Α Κίνδυνο είναι μια μορφή ασφάλισης όπου ο ασφαλισμένος συμφωνεί με τον ασφαλιστή να ασφαλιστεί για συγκεκριμένο ποσό που θεωρεί ότι είναι το μέγιστο πιθανό να χάσει σε μια ζημιά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου.

Παράδειγμα στην Ασφάλεια Σπιτιού:

Αν η κατασκευαστική αξία του σπιτιού σας είναι €200.000, αλλά θεωρείτε ότι η μέγιστη ζημιά που μπορεί να προκύψει από μια πλημμύρα είναι €100.000, μπορείτε να επιλέξετε ασφάλιση σε Α Κίνδυνο για €100.000. Σε περίπτωση πλημμύρας, η αποζημίωση θα είναι μέχρι €100.000, ανεξαρτήτως της κατασκευαστικής αξίας του σπιτιού.

Παράδειγμα στην Ασφάλεια Αυτοκινήτου (περίπτωση ίδιων ζημιών):

Αν η εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας είναι €20.000, αλλά θεωρείτε ότι η μέγιστη ζημιά που μπορεί να προκύψει από φωτιά είναι €10.000, μπορείτε να επιλέξετε ασφάλιση σε Α Κίνδυνο για €10.000. Σε περίπτωση ατυχήματος, η αποζημίωση θα είναι μέχρι €10.000, ανεξαρτήτως της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κατανόηση αυτών των όρων είναι κρίσιμη για να διασφαλίσετε ότι έχετε σωστή κάλυψη στην ασφάλεια κατοικίας, ασφάλεια αυτοκινήτου και γενικά στην ασφάλιση περιουσίας Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ανεπιθύμητες εκπλήξεις σε περίπτωση ζημιάς και να διαχειριστείτε καλύτερα τους ασφαλιστικούς κινδύνους σας.

Ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου είναι κρίσιμος για την ορθή διαχείριση των ασφαλιστικών σας αναγκών. Η εμπειρία και η γνώση του μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην εξασφάλιση της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης και στην αποφυγή ανεπιθύμητων εκπλήξεων σε περίπτωση ζημιάς. Αν ψάχνετε για ασφάλιση, η συνεργασία με έναν έμπειρο ασφαλιστικό σύμβουλο μπορεί να σας προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια για την περιουσία σας.

Scroll to Top