Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Σήμερα οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές έχουν μπει για τα καλά στη ζωή της κάθε επιχείρησης. Εκσυγχρονίζουν και αυξάνουν την παραγωγικότητά της. Η χρησιμότητά τους είναι τόσο σημαντική όσο και τα ίδια κεφάλαιά της. Είναι προφανές ότι ένα τόσο ζωτικό στοιχείο της επιχείρησης χρειάζεται και ένα εξειδικευμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που προσεγγίζει με σύγχρονη αντίληψη όλους τους πιθανούς και απρόβλεπτους κινδύνους που απειλούν. Με την ασφάλεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού καλύπτετε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για όλους τους πιθανούς κινδύνους εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται. Οι κατηγορίες των ηλεκτρονικών μηχανημάτων που είναι δυνατόν να ασφαλιστούν είναι:

  • Συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εγκαταστάσεων κ.ο.κ)
  • Ηλεκτρονικά μηχανήματα για ιατρική χρήση.
  • Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, τηλέτυπα, τηλέφωνα, μηχανήματα ραδιοεπικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικοί πομποί και άλλα παρόμοια μηχανήματα.
  • Διάφορα – ποικίλος εξοπλισμός ( Εξοπλισμός τηλεοπτικών στούντιος, στούντιος ηχογραφήσεων, ηλεκτρονικοί πίνακες αναγραφής αποτελεσμάτων αγώνων κ.ο.κ).
Σε ποιους απευθύνεται

Η Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού απευθύνεται σε ιδιώτες, σε κάθε είδους επιχείρηση – γραφεία – ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και έχουν εγκατεστημένο κάθε είδους ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Τι καλύπτει

Η Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αποτελείται από τρία τμήματα: Τμήμα Ι: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες όλών των κατηγοριών ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Τμήμα ΙΙ: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα υποστούν οι εξωτερικοί φορείς όπως μαγνητικές ταινίες, δίσκοι, δισκέτες καθώς και τα έξοδα επανεγγραφής των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου του τμήματος Ι. Τμήμα ΙΙΙ: Καλύπτονται τα έξοδα ενοικιάσεως υποκατάστατου συστήματος Η/Υ και εγκαταστάσεων σε περίπτωση επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου από το τμήμα Ι. Τέλος το βασικό ασφαλιστήριο μπορεί να επεκταθεί και να καλύπτει την: Απωλεία Κερδών συνεπεία Ζημίας σε Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την απώλεια του μικτού κέρδους που επέρχεται σαν συνέπεια διακοπής ή παρακωλύσεως της λειτουργίας της επιχειρήσεως και οφείλεται σε υλική ζημιά στον ασφαλιζόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που αποζημιώνεται  από το βασικό ασφαλιστήριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Καλύπτει τις πραγματικές οικονομικές απώλειες του ασφαλιζομένου που στην πράξη είναι:

  • Το καθαρό κέρδος.
  • Οι σταθερές δαπάνες.
  • Το αυξημένο κόστος εργασίας.
Πόσο Κοστίζει

Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως το είδος της επιχειρήσεως, το ιστορικό ζημιών, τα μέτρα προστασίας, η ασφαλιζόμενη αξία κ.ο.κ.

Μαθε περισσοτερα

 

Καλεσε στο 210 33 18 800