Υποχρεωτική Ενημέρωση - Addvalue Financial Services

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4583/18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εταιρεία με επωνυμία ΠΛΥΤΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ε.Ε και διακριτικό τίτλο ADDVALUE FINANCIAL SERVICES στο εξής καλούμενη ADDVALUE έχει συσταθεί, λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου:

Έχει Αριθμό ΓΕΜΗ 69583903000 Α.Φ.Μ. 998368964 και η αρμόδια ΔΟY είναι η Α’ Αθηνών.
Έχει έδρα την διεύθυνση: Σταδίου 61 Αθήνα, Τ.Κ.: 10551, τηλέφωνο: 2103318800, Fax: 2103318918, e-mail: info@addvalue.gr και ιστοσελίδα www.addvalue.gr
Είναι νομίμως εγγεγραμμένη ως ασφαλιστικός πράκτορας στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Αριθμό Γενικού Μητρώου 298527, Αριθμό Ειδικού Mητρώου 570 και παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να διακριβωθούν από τους καταναλωτές μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19 Ν. 4583/2018  http://insuranceregistry.uhc.gr/Search .

Η Εταιρεία δεν είναι μέτοχος σε καμία ασφαλιστική επιχείρηση καθώς και καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν είναι μέτοχος στην Εταιρία μας.
Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Πλυταριάς Β. Ανδρέας που είναι Ασφαλιστικός Πράκτορας

2. YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η εταιρεία ADDVALUE διατηρεί τον ανεξαρτησία της κατά την παροχή των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και παρέχει συμβουλές στους καταναλωτές – πελάτες παρέχοντας πληροφορίες με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια να είναι σε θέση να προτείνει στους πελάτες την ασφαλιστική σύμβαση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει η ADDVALUE συνίστανται στην παρουσίαση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ADDVALUE δημιούργησε τoυς δικτυακoύς τόπους www.addvalue.gr  και www.addvalue247.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του διαδικτύου, σχετικά μετά τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής τους, εκ των συνεργαζομένων με την εταιρεία μας. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον χρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει πληροφοριών και παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα των δικτυακών τόπων www.addvalue.gr & www.addvalue247.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης.

Εν γένει, οι παρεχόμενες προς τους καταναλωτές συμβουλές από την ADDVALUE, υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δίδονται βάσει των πληροφοριών, που παρέχουν οι ίδιοι πελάτες, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ», είναι δε πλήρως τεκμηριωμένες και απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και στις ανάγκες τους. Η αμοιβή μας ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης συνίσταται σε προμήθεια που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο και δίνεται αποκλειστικά και μόνο από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση.

Η ADDVALUE μπορεί να επιμελείται την είσπραξη και να εισπράττει τα ασφάλιστρα των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθόσον έχει λάβει εξουσιοδότηση /εντολή είσπραξης από αυτές για λογαριασμό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4364/2016 και Ν. 4583/2018.

Η ADDVALUE δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή /και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται, ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση η/και αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, είτε με απευθείας σύμβαση είτε μέσω άλλων πρακτορείων. Επίσης μέσω ανταποκριτών Lloyds υπάρχει πρόσβαση στην ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου για εξειδικευμένες ασφαλίσεις.

ΑΧΑ Ασφαλιστική, AIG, ARAG, ACCREDITED INSURANCE, GENERALI HELLAS, GROUPAMA, EUROINS, EUROLIFE, ERGO, CNP ΖΩΗΣ, UNIQUE, INTERASCO, INTERLIFE, INTERAMERICAN, PERSONAL INSURANCE, ERMIS ASSISTANCE, HELLAS SERVICE, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ COVERHOLDER OF GMI, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΔΥΝΑΜΙΣ, ΜΙΝΕΤΤΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Α) Ο πελάτης – καταναλωτής διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην ADDVALUE έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

2) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που η ADDVALUE ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν:

i) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση μία εκ των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο. 4 παρ. 2 περ. Η και παρ. 3 περ. του π.δ. 400/1970.

ii) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997.

B) Ο πελάτης – καταναλωτής διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου. 4α παρ. 6 Ν. 2251/1994 (εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών), το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην ADDVALUE έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η όποια είναι μεταγενέστερη. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 13 περ. 2 του ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπό στοιχείο Α.

C) Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/και αποστέλλονται στην ADDVALUE FINANCIAL SERVICES στην διεύθυνση: Σταδίου 61 Τ.Κ.: 10551 στην Αθήνα. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την ADDVALUE.

Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίες που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/και υπαναχώρησης, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή τους και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την ADDVALUE.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην ADDVALUE έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

Τα έντυπα με τα οποία ο πελάτης – καταναλωτής μπορεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματά του, αποστέλλονται σε αυτόν από την εταιρεία μας, και σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας www.addvalue.gr

4. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο πελάτης – καταναλωτής δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στην ADDVALUE αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@addvalue.gr ή στο fax 2103318918.
Η ADDVALUE θα διαβιβάζει τα αιτήματα στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση. Ο Χρήστης λαμβάνει απάντηση από την ADDVALUE ή και απ’ ευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας.
Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά της ADDVALUE ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.
Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας/ ασφαλισμένου και της ADDVALUE ως ασφαλιστικού συμβούλου ή/και της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την ADDVALUE ασφαλιστικής επιχείρησης. Για την επίλυση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών λειτουργούν τα ακόλουθα σχήματα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς:
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών

5. ΓΛΩΣΣΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του πελάτη – καταναλωτή με την ADDVALUE όπως αυτοί διατυπώνονται στους όρους χρήσης, καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την ADDVALUE ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Οι σχέσεις μεταξύ ADDVALUE και των πελατών – καταναλωτών, καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω της υπηρεσίας www.addvalue.gr και www.addvalue247.gr διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.

 

Scroll to Top