Business Protection - Addvalue Financial Services
business protection

Oι κίνδυνοι που απειλούν μια σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις της και τα περιουσιακά της στοιχεία, κίνδυνοι που έχουν σχέση με τα οχήματα κάθε μορφής (επιβατικά, φορτηγά, μηχανήματα έργου κ.λ.π.) που ανήκουν στην επιχείρηση, κίνδυνοι που έχουν σχέση με τους εργαζομένους, αλλά και πιο σύγχρονοι κίνδυνοι για όπως είναι οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης προς τρίτους κοκ.  Το Business Protection της Addvalue, είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος ασφάλισης που επιτυγχάνει σε κάθε επιχείρηση, μια  σύγχρονη και ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη. Δεν είναι ένα ακόμη τυποποιημένο ασφαλιστικό πρόγραμμα κάποιας ασφαλιστικής εταιρείες, αλλά ένα πλέγμα καλύψεων από μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες  της κάθε επιχείρησης, αφού προηγηθεί έρευνα για να διαπιστωθούν.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Business Protection απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές εμπορικών επιχειρήσεων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων, βιοτεχνιών, εργαστηρίων και βιομηχανιών, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις για κάθε ασφαλίσιμο κίνδυνο που μπορεί να εμποδίσει την ομαλή τους λειτουργία.

Ποιές Καλύψεις Προσφέρονται

1. Ασφάλιση Περιουσίας

Με την Ασφάλιση Περιουσίας καλύπτονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως (κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μηχανήματα, εμπορεύματα κοκ) καθώς και η απώλεια μικτού κέρδους (σταθερά έξοδα και καθαρά κέρδη) από ασφαλίσιμους κινδύνους όπως: Πυρκαγιά – Κεραυνός, Ζημιές από πυρόσβεση, Πυρκαγιά από δάσος, Ζημιές από καπνό, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες – Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Βλάβες, Βανδαλισμός, Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα, Βάρος Χιονιού, Παγετό, Θραύση και Διαρροή Σωληνώσεων, Έκρηξη πάσης Φύσεως, Πρόσκρουση Οχημάτων, Πτώση Αεροσκαφών, Βραχυκύκλωμα, Θραύση Κρυστάλλων, Απομάκρυνση – Αποκομιδή Ερειπίων, Αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων, Κλοπή,  Σεισμός, Αλλοίωση Εμπορευμάτων σε Ψυγεία,  Αστική Ευθύνη από ασφαλισμένους κινδύνους κ.α.

2. Ασφάλιση Ευθυνών

 • Γενική Αστική Ευθύνη: Καλύπτεται η γενική αστική ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους, με την υπαιτιότητά της, από την εν γένει λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεών της.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη:  Καλύπτεται η αστική ευθύνη εργοδότη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης / εργοδότη έναντι του έμμισθου προσωπικού, για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη συνέπεια εργατικού ατυχήματος. Επίσης καλύπτεται και η διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου που παρέχεται από το ΙΚΑ και εκείνου που πραγματικά καταβάλλεται.
 • Αστική Ευθύνη Προϊόντος: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη Προϊόντος της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους, οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα των καλυπτομένων προϊόντων που διέθεσε μέσα στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας.
 • Ασφάλιση Ευθυνών Στελεχών Διοίκησης: Καλύπτεται η Ευθύνη των Διευθυντών / Ανωτάτων Στελεχών / Μελών Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προκύψει από παράνομες και υπαίτιες πράξεις / παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ευθύνης: Καλύπτεται η περιβαλλοντική ευθύνη της επιχείρησης στην περίπτωση ρύπανσης.

3. Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 • Η Ασφάλιση χρηματικών απωλειών προστατεύει την ασφαλιζόμενη επιχείρηση από άμεσες οικονομικές απώλειες συνεπεία εγκληματικών ενεργειών και αποτελείται από τρία τμήματα.
 • Μεταφορά Χρημάτων Καλύπτεται η απώλεια σε μετρητά ή / και επιταγές από ληστεία κατά την μεταφορά τους από τους υπαλλήλους της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως από αυτή προς τις τράπεζες, τους πελάτες και αντίστροφα.
 • Ληστεία – Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου Καλύπτεται η απώλεια σε μετρητά ή /και επιταγές από διάρρηξη χρηματοκιβωτίου ή / και ληστεία του.
 • Ληστεία Ταμείου Καλύπτεται η απώλεια μετρητών ή /και επιταγών από ληστεία στο ταμείο (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)
 • Απιστία Υπαλλήλων Καλύπτεται η απώλεια ή ζημιά στα χρήματα συνεπεία παράνομων και δόλιων πράξεων των υπαλλήλων της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως

4. Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι η ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων επί πιστώσει πωλήσεων της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης, τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, με σκοπό την πρόληψη των επισφαλειών και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Ασφαλίζονται όλες οι πωλήσεις με πίστωση, τόσο εμπορευμάτων όσο και υπηρεσιών του Ασφαλισμένου προς τους πελάτες – αγοραστές του, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε περίπτωση που δεν πληρώνει ένας πελάτης – αγοραστής τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που αγόρασε από τον Ασφαλισμένο, τότε ο ασφαλιστής πιστώσεων πληρώνει, μέχρι ένα συμφωνημένο ποσοστό.

Με λίγα λόγια, καλύπτονται οι ζημιές που προκύπτουν από την αφερεγγυότητα ενός αγοραστή της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης.

5. Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων

Με την ομαδική ασφάλιση εργαζομένων καλύπτονται οι ιδιοκτήτες, οι διευθυντές και οι υπάλληλοι της επιχείρησης για ατυχήματα και ασθένειες που μπορεί να συμβούν ολόκληρο το 24ώρο σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου.

Οι παρεχόμενες καλύψεις μπορεί να είναι:

Απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία, Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα, Απώλεια Εισοδήματος, Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, Συμπληρωματική Σύνταξη.

6. Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυητική Επιστολή είναι έγγραφη δέσμευση που εκδίδεται από τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες για λογαριασμό του Πελάτη (ο Αιτών) υπέρ ενός τρίτου μέρους (ο Δικαιούχος) και η οποία εγγυάται την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων του Πελάτη προς τον Δικαιούχο.

Πλέον οι εγγυητικές επιστολές δεν αποτελεί μονοπώλιο των τραπεζικών ιδρυμάτων, στο χώρο έχουν εισέλθει και οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας καλύτερους όρους και κόστος, καθώς και απλοποιημένες διαδικασίες. Η έκδοση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες αποτελεί συνηθισμένη πρακτική διεθνώς, αφού από αυτές εκδίδεται το 25% του συνόλου, ενώ στην Αγγλία και στην Ιταλία φτάνει στο 50%.

7. Άλλες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

 • Επιθεώρηση του κινδύνου από εξειδικευμένο επιθεωρητή με σκοπό την αναγνώριση, εκτίμηση και τον έλεγχο του κινδύνου.
 • Εκτίμηση Ασφαλιστέων Αξιών από εξειδικευμένο πραγματογνώμονα με σκοπό να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σύνολο της ασφαλισμένης περιουσίας.
 • Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων. Η ασφάλεια μεταφορών εξασφαλίζει το κάθε προϊόν κατά τη μεταφορά του
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που εξασφαλίζεται η επιχείρηση από κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της.
 • Cyber Insurance. Το Cyber Insurance που εξασφαλίζει προστασία από τις συνέπειες από ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους.
 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών που εξασφαλίζει την επιχείρηση από ζημιές που μπορούν να συμβούν όταν ο μηχανολογικός εξοπλισμός βρίσκεται σε λειτουργία
 • Ασφάλιση Νομικής Προστασίας. Η ασφάλεια νομικής προστασίας καλύπτει τις δαπάνες απαιτήσεων ή αποκρούσεων της επιχειρήσεως σε ποινικά ή και αστικά δικαστήρια.
 • Ασφάλιση Συνεταίρων που επιτυγχάνει την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση επελεύσεως κάποιας σοβαρής πάθησης ή ακόμη και θανάτου.
 • Ασφάλιση Στελέχους “Κλειδί” που προστατεύει την επιχείρηση από την απώλεια ενός βασικού στελέχους από απώλεια εξ’ αιτίας κάποιας σοβαρής ασθένειας ή ακόμη και θανάτου.
 • Ασφάλιση Αυτοκινήτων. H ασφάλεια αυτοκινήτου καλύπτει τα αυτοκίνητα της επιχείρησης τόσο για την υποχρεωτική ασφάλιση όσο και για επιπλέον καλύψεις όπως πυρκαγιά, κλοπή κ.ο.κ.

Πόσο Κοστίζει

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μας δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα αγοραστούν  μέσω της ADDVALUE. Εάν τα ασφαλιστήρια δεν αγοραστούν μέσω της Addvalue τότε υπάρχει χρέωση και είναι κατά περίπτωση.

Το κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων  διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση, την επικινδυνότητα, το ύψος των υπό ασφάλιση κεφαλαίων, τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, το ύψος της συμμετοχής της επιχείρησης στην ζημιά, τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων κ.α.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top