Αστική Ευθύνη Προϊόντος - Addvalue Financial Services
Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Η Ελλάδα με τον νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών υιοθέτησε τις ρυθμίσεις της οδηγίας 85/374 ΕΟΚ, καθιερώνοντας ειδική ευθύνη του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα. Προϊόν κατά την έννοια του νόμου θεωρείται κάθε κινητό, ακόμη και αν είναι ενσωματωμένο σε άλλο κινητό ή ακίνητο.  Δεν εξαιρούνται οι γεωργικές πρώτες ύλες, τα προϊόντα κυνηγίου και ο ηλεκτρισμός.  Οι πηγές ζημιών από αστική ευθύνη προϊόντος προέρχονται από την ελαττωματική σχεδίαση, από λάθη στην παραγωγή του προϊόντος, σε λανθασμένη συμβουλή ή αμέλεια προειδοποίησης

Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημιά που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του.   Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί υπαιτιότητα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επικαλούμενος μεμονωμένο λάθος της παραγωγής που δεν έπεσε στην αντίληψή του και τέλος δεν απαλλάσσεται με το να υποδείξει ότι για το ελάττωμα ευθύνονται οι προμηθευτές του. Η ευθύνη του παραγωγού είναι απεριόριστη για  σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης διέπεται από τις διατάξεις της αδικοπραξίας.

Σε ποιους απευθύνεται η Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Η ασφάλεια για αστική ευθύνη προϊόντων απευθύνεται σε όσους σύμφωνα με τον νόμο 2251/94 έχουν ευθύνη. Αυτοί είναι:

  • Οι κατασκευαστές προϊόντων, πρώτων υλών ή συστατικών.
  • Τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως παραγωγοί ενός προϊόντος, επιθέτοντας σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.
  • Οι εισαγωγείς προϊόντων για πώληση, χρηματοδοτική – απλή μίσθωση ή άλλης μορφής διανομή, στο πλαίσιο της εμπορικής τους δραστηριότητας.
  • Οι προμηθευτές προϊόντων (με δραστηριότητες που αναφέρονται σε πώληση, μίσθωση, δανεισμό, leasing κ.ο.κ).
  • Οι παρέχοντες υπηρεσίες.
  • Οι διανομείς, δηλαδή όσοι συντελούν στην κυκλοφορία των προϊόντων στο εμπόριο.

Τι καλύπτει η Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Η ασφάλεια για την  αστική ευθύνη προϊόντος καλύπτει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή (θάνατο, σωματική βλάβη ή Υλική ζημιά) η κατανάλωση ή η χρήση ελαττωματικού προϊόντος που διέθεσε.

Πόσο Κοστίζει η Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Το κόστος για την ασφάλεια αστική ευθύνη προϊόντος  είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως ο κύκλος εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, το είδος των προϊόντων, την διανομή, την αποθήκευση, την συσκευασία, την ετικετοποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο.

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top