Αστική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης - Addvalue Financial Services
Αστική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης

Οι κίνδυνοι που απειλούν μια σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Ένας κίνδυνος που τα τελευταία χρόνια  έχει  ενδιαφέρον είναι η αστική ευθύνη στελεχών διοίκησης μιας επιχείρησης. Καλύπτεται με το ασφαλιστήριο Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (Directors and Officers Liability Insurance). 

Η ευθύνη των Διευθυντών / Ανωτάτων Στελεχών / Μελών Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προκύψει από παράνομες και υπαίτιες πράξεις / παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά την επίδειξη αφοσίωσης και υπακοής στους κανόνες και τακτικές της επιχείρησης, την επίδειξη επιμέλειας και φροντίδας στις καθημερινές εργασίες και γενικότερα την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, οργανογράμματος και καταστατικού της επιχείρησης.

Ενδεικτικά μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις από:

  • Μετόχους για μείωση αξίας μετοχής, παραπλάνηση, κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα, αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων, συγχωνεύσεις κ.ο.κ.
  • Υπαλλήλους για παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας, μη δικαιολογημένη άρνηση προαγωγής, παράβαση όρων σύμβασης, μεροληψία (διάκριση), σεξουαλική παρενόχληση κ.ο.κ.
  • Πελάτες και ινστιτούτα καταναλωτών για αποτυχία τήρησης συμφωνιών κ.ο.κ.
  • Κρατικές Υπηρεσίες & Οργανισμούς για ατιμία και απάτη, αποτυχία συμμόρφωσης στους κανονισμούς κ.ο.κ.
  • Ανταγωνιστές για υποτιθέμενη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ασφάλεια Αστική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων απευθύνεται σε  επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν την ατομική περιουσία των διευθυντών, των ανωτέρων στελεχών, των μελών του διοικητικού συμβουλίου τους ή / και την ίδια  την εταιρεία, από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομες πράξεις ή παραλήψεις τους κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Τι καλύπτει

Το ασφαλιστήριο Αστική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης επιχειρήσεων καλύπτει:

  • Τα ποσά που θα επιδικαστούν ως αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια.

  • Τα έξοδα νομικής υποστήριξης του ασφαλισμένου.

  • Τα ποσά πιθανού εξώδικου διακανονισμού μεταξύ των αντιδίκων μερών.

Πόσο Κοστίζει

Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως το μέγεθος, την μετοχική δομή, την δραστηριότητα της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, σε πόσες και ποιες χώρες λειτουργεί η επιχείρηση, εάν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο κ.ο.κ.

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top