Εγγυητική Επιστολή - Addvalue Financial Services
Εγγυητική Επιστολή

Εγγυητική Επιστολή είναι έγγραφη δέσμευση που εκδίδεται από τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες για λογαριασμό του Πελάτη (ο Αιτών) υπέρ ενός τρίτου μέρους (ο Δικαιούχος) και οι οποίες εγγυώνται την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων του Πελάτη προς τον Δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Δικαιούχο, τότε η τράπεζα ή η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει στο Δικαιούχο το ποσό της εγγύησης.

Πλέον οι εγγυητικές επιστολές δεν αποτελεί μονοπώλιο των τραπεζικών ιδρυμάτων, στο χώρο έχουν εισέλθει και οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας καλύτερους όρους και κόστος, καθώς και απλοποιημένες διαδικασίες. Η έκδοση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες αποτελεί συνηθισμένη πρακτική διεθνώς, αφού από αυτές εκδίδεται το 25% του συνόλου, ενώ στην Αγγλία και στην Ιταλία φτάνει στο 50%.

Σύμφωνα με το Νόμο 4412 2016 Άρθρο 72 Παράγραφο 3 οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ 1 του άρθρου 14 του ν 4364 2016 (Α΄ 13 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. ΠΗΓΗ: ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412 Υπερκείμενο (eaadhsy.gr)

Πόσα ήδη Εγγυητικών Επιστολών υπάρχουν;

 • Συμμετοχής Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς.
 • Ανάληψης/Προκαταβολών  Εξασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και μη υλοποίησης της σύμβασης.
 • Καλής Εκτέλεσης Εξασφαλίζει τον δικαιούχο από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.
 • Συντήρησης/Καλής Λειτουργίας Εξασφαλίζει στον δικαιούχο ότι ο ανάδοχος που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τις υποχρεώσεις συντήρησης που προκύπτουν από την σύμβαση και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους συντήρησης.
 • Καλής Πληρωμής Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Η ασφαλιστική καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του ασφαλισμένου από  αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του ασφαλισμένου.

Εγγυητική Επιστολή από Ασφαλιστική Εταιρεία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

 • Ταχύτερη Διαδικασία Αξιολόγησης και Έκδοσης με τη βοήθεια εξειδικευμένης πλατφόρμας
 • Δεν απαιτείται δέσμευση μετρητών και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων
 • Σε αντίθεση με τις Τραπεζικές εγγυητικές, δεν επιβαρύνουν τον ισολογισμό της επιχείρησης. Το παρεχόμενο όριο δε συνδέεται με αλληλόχρεο/χορηγητικό λογαριασμό και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με τόκους
 • Η έκδοση ασφαλιστικών εγγυητικών συνοδεύεται από ασφαλιστική σύμβαση. Κατά συνέπεια το κόστος έκδοσης καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης ως ασφάλιστρο
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των ταμειακών ροών της εταιρείας
 • Μείωση του κόστους αναδοχής έργων ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών ταυτόχρονα

Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται Εγγυητική Επιστολή

Όλοι οι προμηθευτές Υπηρεσιών , Κατασκευών και Προϊόντων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ενδεικτικά

 • Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών
 • Η Βιομηχανία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών
 • Η Τουριστική Βιομηχανία
 • Οι Κατασκευαστικές Εταιρίες
 • Οι Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων για την Ανανέωση της άδειας τους
 • Σε αυτούς που έχει παραχωρηθεί Δημόσια, Κινητή ή Ακίνητη Περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλο αρμόδιο φορέα του Δημοσίου (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι εντός Λιμανιών ή Αεροδρομίων κ.α.)
 • Εταιρίες Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής

Τι προσφέρουμε

 • Όριο ανά εταιρεία έως 250.000
 • Όριο ανά εγγυητική επιστολή έως 50.000
 • Διάρκεια εγγυητικής επιστολής 1-3 χρόνια
 • Δυνατότητα υπέρβασης των παραπάνω ορίων κατόπιν ειδικής έγκρισης
 • Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς το Ελληνικό δημόσιο και τα ΝΠΔΔ όπως Υπουργεία, Κρατικοί Φορείς & Οργανισμοί, Νοσοκομεία, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμοί Διαχείρισης Λιμένων και Μαρίνων, Οργανισμοί Κατασκευής και Διαχείρισης Δημοσίων Έργων, ΤΑΙΠΕΔ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενδιαφέρομαι

 

Καλέστε μας στο 210 33 18 800
Scroll to Top