Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη - Addvalue Financial Services
Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στο θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης και την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων επιχειρηματικής δράσης συμβατών με το περιβάλλον. Η Ελλάδα με το ΠΔ148 / 29-09-2009 και βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη. Για κάποιες κατηγορίες η Ασφάλεια για Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική.  Η περιβαλλοντική ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο πλέον είναι «αντικειμενική» δηλαδή, ο πιθανός υπαίτιος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς θεωρείται «a priori» υπεύθυνος και, υποχρεούται να αναλαμβάνει ο ίδιος τις όποιες δαπάνες για την αποκατάσταση του ζημιωθέντος περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης  ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148 / 29-09-2009) αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης.

Σε ποιους απευθύνεται η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης απευθύνεται σε

Βιομηχανίες, Αποθηκευτικούς χώρους, Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, Κατασκευαστικές εταιρίες, Εμπορικές επιχειρήσεις, Γεωργικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, Άλλες επιχειρήσεις.

Τι καλύπτει η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Ενδεικτικά η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει

Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

Ενδεικτικά Προγράμματα για Περιβαλλοντική Ευθύνη

Συλλογή & Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων. Το πρόγραμμα Περιβαλλοντική Ευθύνη για τη Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων καλύπτει την περιβαλλοντική ευθύνη για τις εργασίες συλλογής (φόρτωση & εκφόρτωση) και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Ν.4819/2021, άρθρο 52 παράγραφος 3 β) (πρώην Ν.4042/2012, άρθρο 57), εκσυγχρονίζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία με ότι αφορά τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και όσοι εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση.
Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι €500.000 ανά γεγονός και συνολικά.

Προσωρινή Αποθήκευση και Επεξεργασία (εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης) Επικίνδυνων Αποβλήτων. Το πρόγραμμα Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Προσωρινή Αποθήκευση και Επεξεργασία (εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης) Επικίνδυνων Αποβλήτων, καλύπτει την περιβαλλοντική ευθύνη για τις εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων. Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Ν.4819/2021, άρθρο 52 παράγραφος 3 β) (πρώην Ν.4042/2012, άρθρο 57), εκσυγχρονίζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία με ότι αφορά τις εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων.
Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15) ή ανάκτησης (R1 έως και R13) είναι:
α) €1.000.000 ανά γεγονός και ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με τον ν. 4014/2011
β) €500.000 ανά γεγονός και ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία σύμφωνα με τον ν.4014/2011

Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων. Το πρόγραμμα Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων καλύπτει τα έξοδα που προκύπτουν από την Διασυνοριακή Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Ν.4819/2021, άρθρο 52 παράγραφος 3 β) (πρώην Ν.4042/2012, άρθρο 57), εκσυγχρονίζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία με ότι αφορά Διασυνοριακή Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι: €1.000.000 ανά γεγονός και ετησίως

Συλλογή & Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων. Το πρόγραμμα Περιβαλλοντική Ευθύνη για τη Συλλογή και Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων καλύπτει την περιβαλλοντική ευθύνη για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.
Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τον Ν.4819/2021, άρθρο 52 παράγραφος 3 ε) (πρώην Ν.4685/2020, άρθρο 85) και το ΠΔ 148/2009
Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι κατ’ ελάχιστο €100.000

Πόσο κοστίζει η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Το κόστος για αυτή την ασφάλιση  Περιβαλλοντικής  Αστικής Ευθύνης είναι κατά περίπτωση. Η τιμολόγηση γίνεται μετά την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.

Scroll to Top