Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη - Addvalue Financial Services
Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στο θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης και την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων επιχειρηματικής δράσης συμβατών με το περιβάλλον. Η Ελλάδα με το ΠΔ148 / 29-09-2009 και βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη. Για κάποιες κατηγορίες η Ασφάλεια για Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική.  Η περιβαλλοντική ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο πλέον είναι «αντικειμενική» δηλαδή, ο πιθανός υπαίτιος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς θεωρείται «a priori» υπεύθυνος και, υποχρεούται να αναλαμβάνει ο ίδιος τις όποιες δαπάνες για την αποκατάσταση του ζημιωθέντος περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

Η ασφάλεια για περιβαλλοντική αστική ευθύνη  ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148 / 29-09-2009) αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης.

Σε ποιους απευθύνεται η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης απευθύνεται σε

Βιομηχανίες, Αποθηκευτικούς χώρους, Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, Κατασκευαστικές εταιρίες, Εμπορικές επιχειρήσεις, Γεωργικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, Άλλες επιχειρήσεις.

Τι καλύπτει η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης καλύπτει

List item
List item
List item
List item
List item

Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στο θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης και την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων επιχειρηματικής δράσης συμβατών με το περιβάλλον. Η Ελλάδα με το ΠΔ148 / 29-09-2009 και βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη. Για κάποιες κατηγορίες η Ασφάλεια για Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική.  Η περιβαλλοντική ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο πλέον είναι «αντικειμενική» δηλαδή, ο πιθανός υπαίτιος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς θεωρείται «a priori» υπεύθυνος και, υποχρεούται να αναλαμβάνει ο ίδιος τις όποιες δαπάνες για την αποκατάσταση του ζημιωθέντος περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

Η ασφάλεια για περιβαλλοντική αστική ευθύνη  ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148 / 29-09-2009) αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης.

Σε ποιους απευθύνεται η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης απευθύνεται σε

 • Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου, κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου – χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων)
 • Αποθηκευτικούς χώρους
 • Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
 • Κατασκευαστικές εταιρίες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Γεωργικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
 • Άλλες επιχειρήσεις

Τι καλύπτει η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης καλύπτει

 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

Πόσο κοστίζει η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Το κόστος για αυτή την ασφάλιση  Περιβαλλοντικής  Αστικής Ευθύνης είναι κατά περίπτωση. Η τιμολόγηση γίνεται μετά την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Scroll to Top